Ubezpieczenie COVID-19

Ergo Ubezpieczenia

W związku z trwającym stanem pandemii koronawirusa informujemy, że:
w oferowanych przez Nas produktach indywidualnych rozszerzyliśmy zakres odpowiedzialności o zdarzenia związane z COVID-19. Nasze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Beztroskie Podróże Nr 10.10.010 zostały uzupełnione o Aneks, który zawiera szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian. Wdrożyliśmy również usługę Medi-Call, czyli możliwość telekonsultacji medycznej z polskim lekarzem pierwszego kontaktu.

Co to oznacza?

W pakietach TIP, TIP PLUS, TOP i TOP PLUS, w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i transportu, za opłatą dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową objęte są:

  1. zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia,
  2. świadczenie do wysokości 1 000 EUR na pokrycie dodatkowych kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu w przypadku, gdy Ubezpieczony będzie zmuszony przedłużyć swój pierwotnie planowany pobyt za granicą z powodu objęciem go obowiązkową kwarantanną na skutek kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2.

W pakietach TOP i TOP PLUS, ubezpieczeniem objęte są również koszty przerwania podróży w związku z zachorowaniem na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego, powodującym konieczność natychmiastowej hospitalizacji.

W przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży:

w ramach aktualnie obowiązującej składki, ERGO Ubezpieczenia Podróży rozszerza zakres ochrony o zdarzenia związane z zachorowaniem na COVID-19 i zwraca poniesione koszty rezygnacji z podróży, jeśli Ubezpieczony nie może odbyć podróży zgodnie z planem, wskutek:

  1. nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, które nie rokuje poprawy stanu zdrowia do dnia rozpoczęcia podróży,
  2. nagłego zachorowania na COVID-19 najbliższego krewnego Ubezpieczonego skutkującego leczeniem szpitalnym, które nie zakończy się do dnia rozpoczęcia podróży,
  3. śmierci w wyniku zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, współuczestnika podróży, najbliższego krewnego Ubezpieczonego lub najbliższego krewnego współuczestnika podróży.

ALLIANZ

Potwierdzamy, że od dnia 6.08.2020 r. odpowiedzialność TUiR Allianz Polska S.A. w ramach umów:

·       Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance,

·       Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie,

·       Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie,

została rozszerzona o ochronę z tytułu Nagłego zachorowania wskutek Choroby, w związku z wystąpieniem której ogłoszono Epidemię lub Pandemię (w szczególności COVID-19).

W ramach Ubezpieczenia kosztów leczenia i Ubezpieczenia assistance:

·       pokrywamy koszty leczenia związane z zachorowaniem na COVID-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w Umowie oraz potwierdzonej w Dokumencie ubezpieczenia,

·       pokrywamy koszty transportu do Kraju zamieszkania, jeżeli w związku z zachorowaniem na COVID-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.

W ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie oraz Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu All-risk i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie gwarantujemy:

1)        zwrot kosztów rezygnacji z Wyjazdu z powodu:

·       Nagłego zachorowania na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

·       Nagłego zachorowania na COVID-19 Członka rodziny Ubezpieczonego wymagającego natychmiastowej Hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia Wyjazdu w opinii Lekarza prowadzącego leczenie, wydanej na podstawie wiedzy medycznej oraz dokumentacji medycznej;

·       objęcia Ubezpieczonego obowiązkową Kwarantanną przez służby sanitarne, która zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez uprawniony do tego podmiot, nie zakończy się do daty rozpoczęcia Wyjazdu.

2)        zwrot kosztów powstałych na skutek skrócenia uczestnictwa w Imprezie z powodu:

·       Nagłego zachorowanie na COVID-19 Ubezpieczonego, Współmałżonka lub Dziecka Ubezpieczonego.

HanseMerkur  

Jeśli posiadasz ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą HanseMerkur masz zapewniony szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej . W przypadku zarażenia się koronawirusem podczas podróży zagranicznej wszelkie niezbędne koszty medyczne są ubezpieczone do sumy ubezpieczenia w Twoim pakiecie oraz zgodnie z OWU.

Powyższe dotyczy również przypadku zaklasyfikowania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) koronawirusa jako pandemii czy epidemii.

PZU

 W umowach  zawartych od 16.07.2020 r. wszyscy ubezpieczeni podróżujący do 30 dni poza terytorium RP (Europa/świat) otrzymają ochronę ubezpieczeniową na wypadek nagłego zachorowania na Covid-19.

Z polisą PZU Wojażer nasi klienci mogą liczyć na organizację i pokrycie kosztów leczenia związanych z zachorowaniem na COVID -19.

 Warta

 pandemia, podobnie jak epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży. Zachorowanie na Covid-19 będzie objęte ochroną do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia.

Towarzystwo ponosi odpowiedzialność w razie zachorowania na COVID-19 do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia oraz Transportu Medycznego.

AXA

Wszystkie nasze polisy turystyczne zapewniają ochronę w przypadku zakażenia się koronawirusem. Dotyczy to zarówno miejsc, w których do tej pory nie wystąpiły zachorowania, jak i tych, gdzie ogłoszono stan epidemii. W każdym z tych przypadków pokrywamy koszty skutków nagłego zachorowania w podróży.

Generali i Proama

Informuje, że od 02.04.2020r. w ubezpieczeniach podróżnych Generali i Proama w zakresie podróży zagranicznych, pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.